O
pracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii pismoznawczych dla różnych podmiotów (procesowych i pozaprocesowych), w tym ekspertyz i opinii dotyczących min.:

  • ustalenia bądź wykluczenia wykonawcy pisma ręcznego (np. stanowiącego testament, anonim, pokwitowanie odbioru pieniędzy, dane na wniosku o przyznanie kredytu itd.),
  • ustalenia ilości osób biorących udział w sporządzeniu zapisów na danym dokumencie,
  • weryfikacji autentyczności podpisu,
  • ustalenia bądź wykluczenia fałszerza podpisu,
  • ustalenia autentyczności odwzorowania pieczątki, pieczęci itp.